انتصابات شرکت مدیریت منابع آب ایران

مدیرکل دفتر مدیرعامل وهیات مدیره و امور مجلس شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد. به گزارش شبکه خبری آب ایران ،در پی فراخوان صورت گرفته برای انتخاب مدیران جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی حکمی از سوی “قاسم تقی زاده خامسی” ،معاون وزیرنیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل  شرکت مدیریت منابع آب […]

مدیرکل دفتر مدیرعامل وهیات مدیره و امور مجلس شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد.

به گزارش شبکه خبری آب ایران ،در پی فراخوان صورت گرفته برای انتخاب مدیران جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران، طی حکمی از سوی “قاسم تقی زاده خامسی” ،معاون وزیرنیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل  شرکت مدیریت منابع آب ایران ، “سیف اله آقا بیگی “، به عنوان مدیرکل دفتر مدیرعامل و هیات مدیره و امور مجلس  این شرکت منصوب شد.

معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران منصوب شد.

در پی فراخوان صورت گرفته برای انتخاب مدیران جدید شرکت مدیریت منابع آب ایران، “اتابک جعفری” ، از سوی “قاسم تقی زاده خامسی “، معاون وزیرنیرو در امور آب و آبفا و مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران، به عنوان معاون جدید مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی این شرکت منصوب شد.

مهندس جعفری ، پیش از این،مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی بوده است .