انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و تامین کلیه مصالح و تجهیزات…

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع ۱ ندارد عمومی ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ – ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱- ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۴۰۱ انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و تامین کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات احداث ساختمان اداری اداره برق رضویه شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد اطلاعات بیشتر: https://www.meedc.ir/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7/

ردیف فایل اسناد نوع آخرین مهلت تحویل پاکات تاریخ بازگشایی پاکات شماره موضوع
۱ ندارد عمومی ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ – ۱۰:۰۰ ۱۴۰۰/۰۲/۱۱- ۱۲:۰۰ ۱۴۰۰/۴۰۱ انتخاب پیمانکار واجد شرایط جهت تهیه و تامین کلیه مصالح و تجهیزات مورد نیاز و اجرای عملیات احداث ساختمان اداری اداره برق رضویه شرکت توزیع نیروی برق شهرستان مشهد

اطلاعات بیشتر:

https://www.meedc.ir/%d9%85%d9%86%d8%a7%d9%82%d8%b5%d8%a7%d8%aa-%d9%88-%d9%85%d8%b2%d8%a7%db%8c%d8%af%d9%87-%d9%87%d8%a7/