انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه اصلاح شبکه…

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل 99/6121/503 انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه اصلاح شبکه 20 کیلو ولت ایستگاه مایکروویو آذرشهر  جدید! مناقصه 1399/05/12 1399/06/05 1399/05/22 1399/06/05 مشاهده اطلاعات کامل   اطلاعات بیشتر: https://toztab.ir/fa-IR/Portal/4930/page/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87

کد عنوان نوع تاریخ شروع تاریخ انقضاء مهلت دریافت اسناد شرکت مهلت ارسال پیشنهادات مشاهده اطلاعات کامل
99/6121/503 انتخاب پیمانکار جهت اجرای پروژه اصلاح شبکه 20 کیلو ولت ایستگاه مایکروویو آذرشهر  جدید! مناقصه 1399/05/12 1399/06/05 1399/05/22 1399/06/05 مشاهده اطلاعات کامل

 

اطلاعات بیشتر:

https://toztab.ir/fa-IR/Portal/4930/page/%D9%85%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B5%D9%87