انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید ۱۸/الف/۹۹ انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹

شماره سند موضوع نوع آگهی واحد منتشر کننده مهلت ارسال سند تعداد بازدید
۱۸/الف/۹۹ انتخاب پیمانکار انجام خدمات پشتیبانی مورد نیاز شرکت آب منطقه ای کرمان و واحدهای تابعه درسطح استان کرمان مناقصه یک مرحله‌ای قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۳ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۹/۰۴/۲۹