انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری…

اعلام آمادگی انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری در پیرامون منابع و تاسیسات ارزیابی مدیریت قراردادها 1399/05/17 232 نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: 1398/12/12 بازدید:232

اعلام آمادگی انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری در پیرامون منابع و تاسیسات ارزیابی مدیریت قراردادها 1399/05/17 232 نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: 1398/12/12

بازدید:232