انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری…

اعلام آمادگی انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری در پیرامون منابع و تاسیسات ارزیابی مدیریت قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۳۲ نمایش مشروح آگهی تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ بازدید:۲۳۲

اعلام آمادگی انتخاب سرمایه گذاران برای ارائه طرح اولیه فعالیت های گردشگری در پیرامون منابع و تاسیسات ارزیابی مدیریت قراردادها ۱۳۹۹/۰۵/۱۷ ۲۳۲ نمایش مشروح آگهی

تاریخ ثبت: ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

بازدید:۲۳۲