اندازه گیری دبی رودخانه های شمالی قزوین

دبی رودخانه های شمالی قزوین در شرایط آب و هوایی سرد و برفی توسط همکاران تلاشگر مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قزوین اندازه گیری شد.

دبی رودخانه های شمالی قزوین در شرایط آب و هوایی سرد و برفی توسط همکاران تلاشگر مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه‌ای قزوین اندازه گیری شد.