در سال ١٤٠٢محقق شد

افزایش هزار و ١٧٩ کیلومتری طول خطوط انتقال و فوق توزیع

با افزایش ٥٠٤ کیلومتر مدار به طول خطوط انتقال و ٦٧٥ کیلومتر مدار به طول خطوط فوق توزیع در مجموع هزار و ١٧٥ کیلومتر مدار در سال ١٤٠٢ افزوده شد تا تامین برق پایدار در تمام نقاط کشور بیش از پیش محقق شود.

به گزارش برقاب، در بخش انتقال، طول خطوط ۴٠٠ کیلوولت و ٢٣٠ کیلوولت به ترتیب تا پایان سال ١۴٠١، ٢٢ هزار و ۴٠٢ کیلومتر مدار و ٣٣ هزار ٣٢۴ کیلومتر مدار بود که در سال ١۴٠٢ به ترتیب به ٢٢ هزار و ۴٧٠ کیلومتر مدار و ٣٣ هزار و ٧۶٠ کیلومتر مدار رسید.
در بخش فوق توزیع نیز طول خطوط ١٣٢ کیلوولت در سال ١۴٠٢ به میزان ١٩٧ کیلومتر مدار افزایش یافت تا طول این خطوط از ٢۵ هزار و ۶٩ کیلومتر مدار در سال ١۴٠١ به ٢۵ هزار و ٢۶۶ کیلومتر در پایان بهمن ١۴٠٢ برسد. همچنین طول خطوط ۶٣ و ۶۶ کیلوولت با افزایشی به میزان ۴٧٨ کیلومتر مدار از ۵١ هزار و ۴١۴ کیلومتر در ١۴٠١ به ۵١ هزار و ٨٩١ کیلومتر مدار در پایان بهمن سال ١۴٠٢ رسید.
در واقع افزایش هزار و ١٧٩ کیلومتر مداری طول خطوط انتقال و فوق توزیع در پایان بهمن سال ١۴٠٢ سبب شد تا طول این خطوط در مجموع به ١٣٣ هزار و ٣٨٧ کیلومتر مدار برسد.
سال گذشته ظرفیت پستهای ۴٠٠ و ٢٣٠ کیلوولت به ترتیب به ٨۶ هزار و ٧٩٨ مگاولت آمپر و ١٠٠ هزار و ١٢ مگاولت آمپر رسید تا ظرفیت پستهای این بخش در مجموع به ١٨۶ هزار و ٨١٠ مگاولت آمپر برسد. همچنین ظرفیت پستهای ١٣٢ کیلوولت با افزایش ٨۶٠ مگاولت آمپری نسبت به سال ١۴٠١، به ۴٠ هزار و ٨٢١ مگاولت آمپر در پایان بهمن ماه گذشته رسید، همچنین ظرفیت پستهای ۶٣ و ۶۶ کیلوولت با هزار و ۵۵٧ مگاولت آمپر افزایش به ٨۶ هزار و ۵٢٢ مگاولت آمپر رسید.
در سال ١۴٠٢، در مجموع به ظرفیت پست های انتقال ۴ هزار و ٧۴۵ مگاولت آمپر و به ظرفیت پستهای فوق توزیع ٢ هزار و ۴١٧ مگاولت آمپر افزوده شد تا این ظرفیت به ٣١۴ هزار و ١۵٢ مگاولت آمپر برسد. همچنین در بازه زمانی یاد شده، ظرفیت پست های بلافصل هزار و ۴٣۶ مگاولت آمپر افزایش یافت تا ظرفیت پست های این بخش نیز به ١٠١ هزار و ٨۴٣ مگاولت آمپر برسد.
افزون بر موارد فوق، طرح هایی در زمینه افزایش طول خطوط و ظرفیت پست ها در سال ١۴٠٢ پیگیری شد که بیش از ٨۵ درصد پیشرفت کرده اند و شامل افزایش طول خطوط انتقال و فوق توزیع به ترتیب به میزان ۵٢۴ کیلومتر مدار و در ٣٧٧ کیلومتر مدار و همچنین ظرفیت پست های انتقال و فوق توزیع به ترتیب به میزان ٣ هزار و ٩٣۵ مگاولت آمپر و هزار و ٢۴٠ مگاولت آمپر می شود.