افزایش میانگین بارندگی استان گلستان در تیر ماه 99

سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس آمار ایستگاه های تحت پوشش شرکت آب منطقه ای گلستان ، میانگین بارندگی استان در تیر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ، 86 درصد و نسبت به دوره درازمدت ، 113 درصد افزایش نشان می دهد به گزارش روابط […]

سرپرست دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای گلستان گفت: بر اساس آمار ایستگاه های تحت پوشش شرکت آب منطقه ای گلستان ، میانگین بارندگی استان در تیر ماه سال جاری نسبت به سال گذشته ، 86 درصد و نسبت به دوره درازمدت ، 113 درصد افزایش نشان می دهد
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس حسن فراز جو اظهار کرد: میانگین بارندگی استان از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان تیر 99 حدود 489 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 31 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 11 درصد افزایش نشان می دهد
میانگین بارندگی دوره مذکور  در حوضه آبریز گرگانرود حدود 615 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 31 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت، حدود 12 درصد افزایش نشان می دهد. این مقدار در حوضه ابریز قره سو حدود 614 میلیمتر است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 24 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 14 درصد افزایش نشان می دهد
وی در ادامه بیان کرد : بیشترین  مقدار میانگین بارندگی از ابتدای سال آبی ( مهر 98 ) تا پایان تیر99 در حوضه آبریز خلیج گرگان ثبت شده است که حدود 704 میلیمتر می باشد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ، 27 درصد کاهش و نسبت به دوره درازمدت حدود 30 درصد افزایش نشان می دهد.  در همین دوره زمانی ، بیشترین مقدار تجمعی بارندگی نقطه ای نیز در ایستگاه لزوره مینودشت به مقدار 955 میلیمتر اعلام شده است
مهندس فرازجو افزود : در دوره مذکور ، آبدهی سرشاخه های رودخانه گرگانرود در ایستگاه آب سنجی تمر قره قوزی حدود 48 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 12 درصد افزایش نشان می دهد.  این مقدار در سرشاخه های رودخانه  قره سو در ایستگاه آب سنجی گرمابدشت حدود 16 میلیون متر مکعب می باشد که نسبت به دوره درازمدت حدود 20 درصد افزایش نشان می دهد