افزایش ظرفیت پست ۶۳/۲۰ کیلوولت جبرآباد از ۱۵ مگاولت‌آمپر به ۳۰ مگاولت‌آمپر

 این افزایش ظرفیت با انتقال ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر از پست ۶۳/۲۰ کیلوولت دامن ایرانشهر انجام گردیده است؛ لازم به ذکر است پیش از این در پست دامن ترانسفورماتور ۴۰ مگاولت‌آمپر جایگزین ترانسفورماتور ۳۰ مگاولت‌آمپر این پست شده و افزایش ظرفیت پست مذکور نیز صورت پذیرفته است.  عملیات جابجایی و انتقال ترانسفورماتورهای مذکور با استفاده از ماشین‌‌آلات نقلیه سنگین و تلاش پرسنل نقلیه سنگین شرکت انجام شد.