افزایش ظرفیت پست ٢٣٠ کیلوولت کمالوند در استان لرستان

مجری خط و پست استان لرستان برق منطقه ای باختر گفت: افزایش ظرفیت و نصب ترانسفورماتور ٢٣٠.٦٣ کیلوولت در پست برق کمالوند در استان لرستان با انجام عملیات نصب، تست و راه اندازی به پایان رسید.

افزایش ظرفیت پست ٢٣٠ کیلوولت کمالوند در استان لرستان

به گزارش برقاب،ر به نقل از روابط عمومی برق منطقه ای باختر، اکبر حمیدی افزود: توسعه پست ٢٣٠ کیلوولت کمالوند با نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت ٢٣٠ به ۶٣ کیلوولت به ظرفیت ١٢۵ مگاولت آمپر در شهرستان خرم آباد استان لرستان به پایان رسید.
وی افزود: طرح مذکور با برکناری یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت قدیمی به ظرفیت ۴٠ مگاولت آمپر و جایگزینی با یک دستگاه ترانسفورماتور قدرت با ظرفیت ١٢۵ مگاولت آمپرو بهینه سازی فیدر ترانسفورماتور ۶٣ کیلوولت در دستور کار قرار گرفت.
حمیدی افزود: با اجرای این طرح ظرفیت کل پست مذکور از ٢٢٠ مگاولت آمپر به ٣٠۵ مگاولت آمپر افزایش یافت که ضمن افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه انتقال استان لرستان ،بستر مناسب برای تامین انرژی مشترکین جدید نیز فراهم شد.
وی در پایان سرمایه گذاری انجام شده برای اجرای این طرح را هزار میلیارد ریال اعلام کرد.