افزایش سطح کمی و کیفی آب در برخی مناطق شهر اهواز

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت ابفا اهواز،  واحدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۳ باتوجه به اینکه بخشی از خیابان های حصیرآباد ، منبع آب و کوی رمضان در مناطق مرتفع قرار گرفته و تامین فشار آب تا نقاط مذکور از مبدا تامین آب دشوار بود ، ایستگاهی در محل پیچ کارون جهت رفع […]

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت ابفا اهواز،  واحدهای عملیاتی شرکت در سال ۹۳ باتوجه به اینکه بخشی از خیابان های حصیرآباد ، منبع آب و کوی رمضان در مناطق مرتفع قرار گرفته و تامین فشار آب تا نقاط مذکور از مبدا تامین آب دشوار بود ، ایستگاهی در محل پیچ کارون جهت رفع مشکل یادشده احداث نموده بودند که یک دستگاه الکتروپمپ بدلیل شرایط نگهداری و دستورالعمل های حفاظتی در برخی ساعات اقدام به خاموش نمودن آن (استراحت پمپ ) می گشت و لذا در همین مقطع در شبکه توزیع مناطق مذکور دچار افت فشار و بعضا قطع آب می شد .

اکنون با تعبیه یک دستگاه پمپ یدک (با دشواری فراوان ،بدلیل جانمایی و ابعاد ایستگاه جهت یک پمپ) شرایط خاموشی پمپ به کلی ملغی و ۲۴ساعته فعال خواهد بود.

این پمپ، افزایش سطح کمی و کیفی آب و رفع معضل افت فشار در بخشی از خیابان های مناطق حصیرآباد ، منبع آب و کوی رمضان را بهمراه خواهد داشت.