افزایش تامین برق صنایع انرژی بر کشور در زمستان جاری

مدیرعامل شرکت توانیر از افزایش تامین برق صنایع انرژی بر کشور در زمستان جاری خبر داد.

به گزارش برقاب : افزایش تامین برق رشد ۱۸.۸ درصدی صنایع انرژی بر کشور ایران در زمستان جاری  .  مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به پشتیبانی و حمایت همه جانبه شرکت توانیر و شرکت ملی گاز ایران در تامین به موقع سوخت نیروگاه‌ها، گفت: انرژی تحویلی به صنعت فولاد در زمستان (از ابتدای دی ماه تاکنون) ٢٧.۶ درصد، صنعت سیمان  درصد٣٠.۵، صنایع فلزی ١٠.١ و مجموع صنایع انرژی بر کشور ١٨.٨ درصد رشد را نشان می دهد.
وی اضافه کرد: همچنین متوسط انرژی تحویلی به صنایع انرژی بر کشور از ابتدای امسال تاکنون در بخش فولاد ۵.٣ درصد، سیمان ٧.١ درصد، صنایع فلزی ۶.٩ درصد و مجموع مشترکین انرژی بر ۵.٩ درصد افزایش تامین برق،  یافته است.