افزایش ظرفیت ایستگاه برق همدان ۴

مجری طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزیع همدان از به پایان رسیدن مرحله نخست افزایش ظرفیت ایستگاه برق ۲۰/۶۳ کیلوولت همدان ۴ خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر “وحیدسوری”با اعلام این خبراظهارداشت:فازاول افزایش ظرفیت ایستگاه برق ۲۰/۶۳کیلوولت همدان ۴ به منظورتامین بار مشترکین خانگی شهرهمدان از ۳۰ به ۴۰ […]

مجری طرح خطوط و پست انتقال و فوق توزیع همدان از به پایان رسیدن مرحله نخست افزایش ظرفیت ایستگاه برق ۲۰/۶۳ کیلوولت همدان ۴ خبرداد.

به گزارش روابط عمومی شرکت برق منطقه ای باختر “وحیدسوری”با اعلام این خبراظهارداشت:فازاول افزایش ظرفیت ایستگاه برق ۲۰/۶۳کیلوولت همدان ۴ به منظورتامین بار مشترکین خانگی شهرهمدان از ۳۰ به ۴۰ مگاولت آمپربه پایان رسید.
وی در ادامه گفت:با توجه به افزایش مشترکین بخش خانگی شهرهمدان و به منظور جلوگیری از کمبود بار در منطقه،افزایش ظرفیت پست فوق توزیع همدان ۴ به ۸۰ مگاولت امپر در دستور کار قرار گرفت که در مرحله نخست ظرفیت ترانسفورماتور شماره ۱ از ۳۰ به ۴۰ مگاولت آمپر افزایش یافت.
وی در پایان گفت:فازاول پروژه مذکور با اعتباری به مبلغ ۴۰ میلیارد ریال انجام شد.