اطلاعیه جهت مشترکین کشاورزی

بهای تجاوز از قدرت مجاز در پروانه بهره برداری از ابتدای سال ۱۴۰۱ با تعرفه های جدید محاسبه گردیده است .

باتوجه به مصوبه هیئت وزیران، کشاورزان محترم دارای اشتراک چاه کشاورزی، تا پایان سال ۱۴۰۱ مهلت دارند نسبت به تعدیل قدرت مجاز در پروانه بهره برداری چاه آب خود، با ایجاد زیرساخت مناسب برای صرفه جویی در مصرف برق اقدام نمایند و در نظر داشته باشند صورتحساب هایی که از ابتدای سال ۱۴۰۱ مازاد بر مصرف برق (نسبت به قدرت مجاز) داشته اند بر اساس تعرفه های سال قبل محاسبه می گردد.

شایان ذکر است از ابتدای سال ۱۴۰۲ کلیه مشترکان برق چاه های کشاورزی موظف به رعایت الگوی مصرف برق مطابق پروانه بهره برداری می باشند و در صورت تخطی از مصرف مجاز، مازاد مصرف مطابق شرایط عمومی تعرفه های برق محاسبه خواهد گردید.
اقدامات ذیل بعنوان راهکار ارائه می گردد:
۱ – سطح زیر کشت: متناسب با برداشت آب، قدرت مجاز و ساعت مندرج در پروانه بهره برداری تنظیم و رعایت گردد و در صورت لزوم نسبت به کاهش سطح زیر کشت اقدام گردد.
۲ – با مراجعه به شرکت آب منطقه ای نسبت به اصلاح و تعدیل قدرت مجاز پروانه بهره برداری خود اقدام نمایند.
۳ – از الکتروپمپ های شناور و اینورتردار استفاده نمایند.

خواهشمند است جهت مدیریت مصرف برق و جلوگیری از اعمال مصارف مازاد و افزایش هزینه های ناشی از مصرف بیش از حد مجاز در سال آینده، تمهیدات لازم تا پایان سال جاری صورت پذیرد.