اصلاح و تعدیل ۱۰۹۹ پرونده های بهره برداری چاه ها در سال ۹۹

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان با ارائه گزارشی از عملکرد بخش حفاظت و بهره برداری در سال ۹۹ گفت: در سال گذشته  یک هزار و ۹۹ پرونده بهره برداری چاه های استان اصلاح و تعدیل و همچنین ۵۵۱ مورد کنتور هوشمند بر روی چاه های استان نصب شد. به گزارش […]

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای گلستان با ارائه گزارشی از عملکرد بخش حفاظت و بهره برداری در سال ۹۹ گفت: در سال گذشته  یک هزار و ۹۹ پرونده بهره برداری چاه های استان اصلاح و تعدیل و همچنین ۵۵۱ مورد کنتور هوشمند بر روی چاه های استان نصب شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای استان، مهندس جواد تیموری اظهار کرد: همچنین در سال گذشته ۳۴۹ چاه غیرمجاز جدید شناسایی واز حفر ۱۱۰ چاه غیر مجاز نیز جلوگیری شد.
وی بیان کرد: ۲۰ دستگاه و ادوات حفاری غیر مجاز در طی سال ۹۹ توقیف و با تعیین تکلیف ۱۴۴ چاه فاقد پروانه موافقت و با صدور پروانه برای ۸۷۶ مورد نیز به دلیل زیان به چاههای مجاز مجاور  مخالفت صورت گرفت.
تیموری بیان کرد: ۴ هزار و ۴۵۵ مورد کنترل بهره برداری چاه های کشاورزی انجام و ۱۵۹۶ مورد نیز چاه های دارای اضافه برداشت شناسایی شد.
وی تصریح کرد: ۵۷ مورد چاه صنعتی دارای تخلف شناسایی و برخورد قانونی انجام شد.
معاون حفاظت و بهره برداری شرکت در ادامه بیان کرد: ۴۳۵ چاه غیرمجاز جهت اخذ حکم انسداد و ۱۰۷ چاه مجاز به دلیل اضافه برداشت به مراجع قضایی معرفی شدند که ۱۳۷ مورد احکام قضائی نیز در این باره اجرا شد.