اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا…

اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و … واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵    اطلاعات بیشتر: https://kpedc.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=Default&PageIdF=1&PageId=62&isPopUp=False

اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و … واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ ۱۳۹۹/۰۵/۲۵ 

 

اطلاعات بیشتر:

https://kpedc.ir/Index.aspx?page_=tender&order=list&lang=1&sub=0&tempname=Default&PageIdF=1&PageId=62&isPopUp=False