اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا…

اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و رینگ فیدر نجوبران به گاماسیاب واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ واگذاری تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و غیر فنی ، خدمات اداری و دفتری ، کارپردازی ، تاسیسات ، انبارداری ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ واگذاری بیمه نامه […]

اصلاح و بهینه شبکه برق روستای چمبطان علیا ومبارک آباد و رینگ فیدر نجوبران به گاماسیاب واقع در شهرستان بیستون (از محل اعتبارات داخلی سیل) ۱۳۹۹/۰۵/۰۴ ۱۳۹۹/۰۵/۰۴
واگذاری تأمین نیروی انسانی جهت انجام خدمات کارشناس فنی و غیر فنی ، خدمات اداری و دفتری ، کارپردازی ، تاسیسات ، انبارداری ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
واگذاری بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما در قبال اشخاص ثالث در سطح استان کرمانشاه (از محل اعتبارات داخلی) ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱
تأمین نیروی انسانی در زمینه فعالیتهای نگهبانی ، کارگری تنظیفاتی و خدمات عمومی ، رانندگی سبک و سنگین و . . . ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
تأمین نیروی انسانی در زمینه فعالیتهای تکنیسین سیمبان ، پاسخگوی تلفن عملیات و . . . ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱
برون سپاری فعالیت های شرکت از قبیل نگهبانی ، سیمبانی ، رانندگی سبک و سنگین ، خدمات مشترکین و . . . به صورت حجمی ۱۳۹۹/۰۵/۰۱ ۱۳۹۹/۰۵/۰۱