اصلاح شبکه فشار متوسط هوایی روستاهای کالپوش

مدیرتوزیع برق شهرستان میامی گفت: طرح بهینه سازی 17 هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی فیدر رضوان و دانیال مربوط به روستاهای منطقه کالپوش این شهرستان تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد. عباسعلی اسماعیلی اعلام کرد: توسعه شبکه فشار ضعیف هوایی به منظور تامین برق متقاضیان سطح شهرستان، احداث شبکه روشنائی معابر، بهسازی شبکه های […]

مدیرتوزیع برق شهرستان میامی گفت: طرح بهینه سازی 17 هزار متر شبکه فشار متوسط هوایی فیدر رضوان و دانیال مربوط به روستاهای منطقه کالپوش این شهرستان تا پایان شهریورماه انجام خواهد شد.

عباسعلی اسماعیلی اعلام کرد: توسعه شبکه فشار ضعیف هوایی به منظور تامین برق متقاضیان سطح شهرستان، احداث شبکه روشنائی معابر، بهسازی شبکه های توزیع برق در راسـتای افزایش پایداری خطوط برق رسانی، رفع نقاط خطرآفرین، تبدیل شبکه های سیمی و فرسوده به کابل خـودنگهدار و تعویض لوازم اندازه گیری، به عنوان برنـامه های پیش بینی شده محسـوب می شوند.

وی با اشاره به این که پنج هزار و 40 متر شبکه فشار ضعیف هوائی و زمینی از آغاز سال جاری تاکنون احداث شده بیان داشت: برقراری شش هزار و 660 متر شبکه 20 کیلوولت هوائی و زمینی ، از جمله طرح های به اجرا درآمده است.

وی با بیان این که 9 ایستگاه هوائی توزیع، جهت تغذیه برق مشترکان جدید با ظرفیت یک هزار و 10 کیلوولت آمپر نصب و بهره برداری گردیده تصریح کرد: در راستای پروژه های بهینه سازی ، شش هزار و 505 متر  شبکه های توزیع برق این شهرستان بهسازی شده است.

وی با اشاره به احداث چهارهزار و 853 متر کابل خودنگهدار در جهت طرح توسعه شبکه اضافه کرد:برقراری  15 دستگاه کنتور هوشمند در قالب طرح فراسامانه اندازه گیری و مدیریت انرژی “فهام” ، از ایتدای سال جاری تا زمان حاضر ، از جمله اقدامات اجرائی شده این مدیریت به شمار می رود.

اسماعیلی همچنین یادآور شد: در راستای عملیاتی نمودن 53 پروژه توسعه ، احداث و اصلاح و بهینه سازی  در مدت زمان قید شده، مبلغ دو میلیارد و 283  میلیون ریال اعتبار صرف گردیده است.