اصلاح ساختار شبکه های توزیع برق خیابان کهندژ

در راستای تحقق اهداف ، برنامه ها و شاخص های استراتژیک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ، امور برق منطقه ۳ نسبت به تهیه و اجرای پروژه اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف برق واقع درخیابان کهندژ مادی غفاری با هزینه ای بالغ بر ۳۰۲۶میلیون ریال اقدام نمود .دراین پروژه با توجه […]

در راستای تحقق اهداف ، برنامه ها و شاخص های استراتژیک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ، امور برق منطقه ۳ نسبت به تهیه و اجرای پروژه اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف برق واقع درخیابان کهندژ مادی غفاری با هزینه ای بالغ بر ۳۰۲۶میلیون ریال اقدام نمود .دراین پروژه با توجه به عدم امکان جابجایی و رفع حریم ترانسفورماتور هوائی موجود نسبت به احداث یکدستگاه ترانسفورماتور هوائی بصورت حریمی و همچنین اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی با استفاده از کابلهای خودنگدار بطول تقریبی ۱۶۰۰ متر اقدام گردید .

همزمان با اجرای این پروژه پایه های فرسوده و قدیمی موجود در شبکه تعویض و شبکه روشنایی معابر موجود در محل نیز بهینه سازی گردید که تاثیر بسزایی در کاهش خاموشیهای ناخواسته و افزایش سطح رضایتمندی مشترکین محل را در بر خواهد داشت .

 

مبلغ (میلیون ریال) مقدار واحد عملیات اجرایی
۱۵۴ ۱ دستگاه نصب ترانس حریمی
۱۷۶۲ ۱۲۹۸ متر اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف هوایی با استفاده از کابل خودنگهدار
۱۱۱۰ ۳۳۵ متر شبکه فشار متوسط با کابل خودنگهدار
۳۰۲۶ جمع مبلغ