اصلاح ساختار شبکه های توزیع برق خیابان کهندژ

در راستای تحقق اهداف ، برنامه ها و شاخص های استراتژیک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ، امور برق منطقه 3 نسبت به تهیه و اجرای پروژه اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف برق واقع درخیابان کهندژ مادی غفاری با هزینه ای بالغ بر 3026میلیون ریال اقدام نمود .دراین پروژه با توجه […]

در راستای تحقق اهداف ، برنامه ها و شاخص های استراتژیک شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان ، امور برق منطقه 3 نسبت به تهیه و اجرای پروژه اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف برق واقع درخیابان کهندژ مادی غفاری با هزینه ای بالغ بر 3026میلیون ریال اقدام نمود .دراین پروژه با توجه به عدم امکان جابجایی و رفع حریم ترانسفورماتور هوائی موجود نسبت به احداث یکدستگاه ترانسفورماتور هوائی بصورت حریمی و همچنین اصلاح ساختار شبکه های فشار متوسط و فشار ضعیف هوائی با استفاده از کابلهای خودنگدار بطول تقریبی 1600 متر اقدام گردید .

همزمان با اجرای این پروژه پایه های فرسوده و قدیمی موجود در شبکه تعویض و شبکه روشنایی معابر موجود در محل نیز بهینه سازی گردید که تاثیر بسزایی در کاهش خاموشیهای ناخواسته و افزایش سطح رضایتمندی مشترکین محل را در بر خواهد داشت .

 

مبلغ (میلیون ریال) مقدار واحد عملیات اجرایی
154 1 دستگاه نصب ترانس حریمی
1762 1298 متر اصلاح ساختار شبکه فشار ضعیف هوایی با استفاده از کابل خودنگهدار
1110 335 متر شبکه فشار متوسط با کابل خودنگهدار
3026 جمع مبلغ