استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای قزوین

پروژه استقرار مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای قزوین با محوریت نظام نامه مدیریت دانش دستگاه های اجرایی سازمان اداری و استخدامی کشور و راهنمای مستندسازی تجارب در صنعت آب و برق، توسط معاونت برنامه ریزی و با همکاری سایر معاونت ها و کلیه مدیریت های در این شرکت آغاز گردید.

استقرار نظام مدیریت دانش در شرکت آب منطقه ای قزوین

به گزارش برقاب،  روابط عمومی شرکت آب منطقه ای قزوین؛ هدف از استقرار مدیریت دانش در این شرکت دستیابی به توسعه شبکه دانشی و مستندسازی تجارب ارزنده همکاران می باشد، که این مهم از طریق فرآیندهای ۵ گانه مدیریت دانش و توسط تسهیل گرها و عوامل بستر ساز با یک چشم انداز و راهبردهای تخصصی اجرایی می گردد.

شایان ذکر است فرآینده های ۵ گانه مدیریت دانش شامل «شناسایی و کشف»، «خلق»، «حذف و نگهداری»، « اشاعه و تسهیم» و «به کارگیری» می باشد