استقرار سیستم مدیریت پروژه گامی اساسی در مدیریت زمان، هزینه و کیفیت پروژه ها

مهندس سید محمد مسافری گفت: طی دهه های اخیر، سازمان های پروژه محور که اجرای پروژه ها نقش کلیدی در تحقق ماموریت هاو اهداف آنها دارند ، برای کنترل فرایندهای مرتبط با پروژه ها، ارتباطات شفاف و روان درون و برون سازمانی  و مستند سازی بهینه پروژه ها به اجرای سیستم های مدیریت پروژه روی آورده […]

مهندس سید محمد مسافری گفت: طی دهه های اخیر، سازمان های پروژه محور که اجرای پروژه ها نقش کلیدی در تحقق ماموریت هاو اهداف آنها دارند ، برای کنترل فرایندهای مرتبط با پروژه ها، ارتباطات شفاف و روان درون و برون سازمانی  و مستند سازی بهینه پروژه ها به اجرای سیستم های مدیریت پروژه روی آورده اند که براساس آن پروژه ها در ابعاد مختلف زمان، هزینه و کیفیت، مدیریت شده و در نهایت موجب بهره وری بیشتر سازمان می گردد.

 معاون برنامه ریزی  و توسعه سرمایه گذاری آبفای کاشان در رابطه با اقدامات انجام شده توسط شرکت در این رابطه توضیح داد: از حدود یکسال پیش مطالعه برروی شناخت وضعیت موجود شرکت آغاز شده و در مرحله اول، نیازهای هریک از حوزه های مختلف فنی، حقوقی و مالی براساس مذاکرات جامع و بررسی های کارشناسی احصا گردید.

در گام بعدی از تعدادی سازمان های پروژه محور بازدید به عمل آمد و عملکرد آنها در رابطه با موضوع مدیریت پروژه مورد مطالعه قرار گرفت. در مرحله بعد با تعدادی از شرکت های تخصصی مشاور در زمینه ارائه نحوه خدمات و بسترهای نرم افزاری استقرار سیستم مذاکره به عمل آمد و براساس شاخص های بدست آمده از مراحل قبل، بهترین نرم افزارهای قابل استفاده برای استقرار عملی سیستم انتخاب و استفاده آزمایشی از آنها در دستور کار قرار گرفت .

 مهندس مسافری در ادامه گفت: براساس مطالعات و بررسی های جامع صورت گرفته، در حال حاضر کارگروهی متشکل از مدیران و کارشناسان حوزه های مختلف تخصصی تشکیل و برای تدوین متدولوژی شامل طراحی فرایندها، الگوریتم ها و روش های اجرایی مربوط به پیاده سازی سیستم مشغول کار شده اند. وی در پایان ضمن تشکر از معاونین و مدیران شرکت که در مراحل مختلف کار همراهی و همکاری داشته اند، ابراز امیدواری کرد که در ادامه کار نیز شاهد این همدلی و همراهی باشیم تا با همت کلیه همکاران طی ۶ ماه آینده شاهد استقرار سیستم و آثار مثبت آن در تمامی ارکان شرکت باشیم .