استفاده بهینه از برق

ساعت 12 الی 16 و دو ساعت اولیه شب را ساعات اوج مصرف می گویند. تولید برق در ساعات اوج مصرف هزینه بیشتری دارد سعی کنیم با کاهش مصرف خود در این ساعات صنعت برق را در راه تامین برق مطمئن و کاستن خاموشیها یاری نماییم.  

ساعت 12 الی 16 و دو ساعت اولیه شب را ساعات اوج مصرف می گویند.
تولید برق در ساعات اوج مصرف هزینه بیشتری دارد سعی کنیم با کاهش مصرف خود در این ساعات صنعت برق را در راه تامین برق مطمئن و کاستن خاموشیها یاری نماییم.