استفاده از پساب تصفیه شده همدان در نیروگاه شهید مفتح

روند کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی و افزایش استفاده از پساب در چرخه تولید برق نیروگاه طی ۶ سال اخیر

روند کاهش استفاده از آب‌های زیرزمینی و افزایش استفاده از پساب در چرخه تولید برق نیروگاه طی ۶ سال اخیر