از ورود پایان نامه های دانشگاهی در تحقیقات منابع آب و مدیریت سیلاب گلستان استقبال می کنیم.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در دیدار رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان با ایشان گفت: لازم است ارتباط بین صنعت آب و دانشگاه های استان به ویژه دانشگاه علمی و کاربردی ارتباط بهتر و موثرتر باشد، چرا که این دانشگاه هم مسائل علمی و هم کاربردی را پیگیری می کند. به گزارش روابط […]

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای گلستان در دیدار رئیس دانشگاه علمی کاربردی استان با ایشان گفت: لازم است ارتباط بین صنعت آب و دانشگاه های استان به ویژه دانشگاه علمی و کاربردی ارتباط بهتر و موثرتر باشد، چرا که این دانشگاه هم مسائل علمی و هم کاربردی را پیگیری می کند.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گلستان، مهندس سید محسن حسینی در دیدار با دکتر دهقانی از حضور و عضویت ایشان در کمیته تحقیقیات شرکت تشکر کرد و اظهار کرد: ما به عنوان یک دستگاه اجرائی بنا نیست کارهای علمی و تحقیقاتی گسترده انجام دهیم ولی باید شرایطی را فراهم کنیم که بتوانیم از فرصت ها یا استعدادهایی که دستگاه های پژوهشی یا آموزشی دارند، برای پیشبرد صنعت آب استان استفاده کنیم و درهمین راستا از ورود پایان نامه های دانشگاهی در تحقیقات منابع آب و مدیریت سیلاب گلستان استقبال می کنیم.
مهندس حسینی تصریح کرد: مسائل آب مهم است و استان سیلاب در سال های گذشته از سیلاب بسیار متضرر شد و اگر تحقیقیات دانشگاه ها در این مسائل ورود داشته باشد بسیار خوب است پروژه های دانشگاهی را نیز به این سمت سوق دهیم.
دکتر دهقانی رئیس دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان در این جلسه گفت: فلسفه وجودی دانشگاه علمی کاربردی پیوند آموزش‌های‌عالی با کار، اشتغال و فعالیت‌های توسعه‌ای و اقتصادی و یا همان رابط آموزش عالی با محیط کار است.
وی با ابراز خرسندی ازهمکاری متقابل با شرکت آب منطقه ای استان و تشکر از مدیر عامل محترم بابت دعوت در کمیته تحقیقات اظهار کرد: دستگاه های اجرایی می توانند با توجه بیشتر به تحقیقات دانشگاهی، از این یافته ها در راستای تغییر سیاست گذاری، اصلاح برنامه و اجرای پروژه ها استفاده کنند که شرکت آب منطقه ای دراین راستا گام های موثری برداشته است.