ارزیابی مطلوب و تصویب صورتهای اساسی مالی توزیع برق سمنان

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، با حضور صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، به صورت ویدئو کنفرانسی با شرکت توانیر برگزار شد. در این نشست، سیدمحمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان عملکرد شرکت در سال ۹۸ در بخش […]

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه، با حضور صاحبان سهام، حسابرس و بازرس قانونی و اعضای هیات مدیره شرکت توزیع نیروی برق استان سمنان، به صورت ویدئو کنفرانسی با شرکت توانیر برگزار شد.

در این نشست، سیدمحمد موسوی زاده رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت توزیع برق استان عملکرد شرکت در سال ۹۸ در بخش های مختلف را در قالب گزارش هیات مدیره به مجمع عمومی ارائه نموده و اقدامات و برنامه های انجام شده در طول سال گذشته و همچنین پیشنهادهای شرکت در جهت ارتقای سطح فعالیت ها رابه سمع صاحبان سهام رساند.

در این جلسه، حسابرس و بازرس قانونی شرکت، گزارش صورت های اساسی مالی شامل؛ تراز نامه، سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۸ که به طور مطلوب ارزیابی شده بود را به حضور مجمع عمومی ارائه کرده و در جریان این نشست، عملکرد صورت های مالی به تصویب مجمع عمومی سالیانه شرکت رسید.

خاطر نشان می سازد: صاحبان سهام شرکت از این که برای هجدهمین سال متوالی، صورت های اساسی مالی به طور مطلوب ارزیابی و تصویب می گردد، از تلاش بی وقفه و زحمات ارزشمند رئیس هیات مدیره و مدیر عامل، اعضای هیات مدیره و کارکنان شرکت توزیع برق استان سمنان تقدیر و تشکر نمودند.