ارزیابی حفاظتی و بازدید از تجهیزات پست ازگل

ارزیابی حفاظتی و بازدید از تجهیزات پست ازگل

به گزارش ببرقاب، پایگاه خبری برق منطقه ای تهران (تابش): “مجید عبدالهی” مدیر امور انتقال نیروی (٢) تهران با اشاره به اینکه تیم ارزیابی پست ازگل به سه گروه تقسیم شدند، گفت: گروه اول به بررسی و ارزیابی نقشه ها و مدارات پست پرداخت، گروه دوم به بررسی باطری ها، شارژرها و نقشه های مربوطه اختصاص یافت و گروه سوم وظیفه بررسی وضعیت تجهیزات پست، خطوط و مستندات بهره برداری پست و به روز بودن مستندات را بر عهده داشت.

وی در ادامه تصریح کرد : تمامی نتایج آزمایشات ترانسفورماتورها و سرویس سالیانه تجهیزات حفاظتی و پست مورد بازدید قرار گرفت و پس از بررسی کامل چک لیست مربوطه توسط هر گروه تکمیل شد و نتیجه بدست آمده به شرکت برق منطقه ای تهران تحویل داده شد.

مجید عبدالهی با بیان اینکه هدف اصلی این ارزیابی، بررسی و ارزیابی مستندات حفاظتی و تجهیزات، بهره برداری پست های حساس و بهبود تجهیزات حفاظتی پست و خطوط است. افزود: با انجام این ارزیابی، مشکلات و نواقص موجود طبق استانداردها و دستورالعمل های مربوطه بررسی شد.

همچنین، به علت قدیمی و فرسوده بودن پست، نیاز به بهینه سازی و بروزرسانی برخی نقشه های حفاظتی پست وجود دارد.

وی در پایان افزود: مطمئناً انجام این ارزیابی و ارائه گزارش مشکلات بهبود و بهینه سازی عملکرد پست و خطوط را در پی خواهد داشت. این اقدام بهبود امنیت و پایداری شبکه برق را تضمین می کند و در نهایت منجر به ارائه خدمات بهتر به مشترکین خواهد شد.