ارتقاء کمی و کیفی آب شرب و کشاورزی طبس

عملیات تعمیر و بهسازی در تاسیسات ایستگاه پمپاژ سد مخزنی دره بید شهر طبس انجام شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با عنایت به خشکسالی شدید در سال جاری و به منظور استفاده بهینه از آب موجود در سد دره بید جهت گذر از بحران آبی تابستان پیش رو تاسیسات […]

عملیات تعمیر و بهسازی در تاسیسات ایستگاه پمپاژ سد مخزنی دره بید شهر طبس انجام شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با عنایت به خشکسالی شدید در سال جاری و به منظور استفاده بهینه از آب موجود در سد دره بید جهت گذر از بحران آبی تابستان پیش رو تاسیسات ایستگاه پمپاژ واقع در سد دره بید شامل الکتروپمپ ها، تابلو برق و … مورد تعمیر و بهسازی قرار گرفت. در همین راستا 5700 متر از خط انتقال آب از سد دره بید به تصفیه خانه آب شهر طبس، با اعتبار 9 میلیارد تومان نیز تعویض و اصلاح گردید. در حال حاضر سد مخزنی دره بید شهرستان طبس 1/75 میلیون متر مکعب آب ذخیره دارد که با توجه به کاهش شدید حجم آب ذخیره شده در سد نهرین که تأمین کننده بخشی از آب شرب طبس می باشد، با بهسازی خط انتقال و ایستگاه پمپاژ مورد استفاده شهروندان طبس  قرار خواهد گرفت.