اخطار جدی آبفا البرز به مشترکان بد مصرف

نامداری در این خصوص گفت: ۷۵ درصد مشترکان آبفا البرز در محدوده الگوی مصرف و کمتر از الگوی استاندارد هستند. از ۲۵ درصد مشترکانی که بالای الگوی مصرف قرار دارند؛ چهار درصد بد مصرف هستند که نظم آبرسانی و امنیت آب و زندگی دیگران را تهدید می‌کنند.

اخطار جدی آبفا البرز به مشترکان بد مصرف

به گزارش برقاب،نامداری در این خصوص گفت: ۷۵ درصد مشترکان آبفا البرز در محدوده الگوی مصرف و کمتر از الگوی استاندارد هستند. از ۲۵ درصد مشترکانی که بالای الگوی مصرف قرار دارند؛ چهار درصد بد مصرف هستند که نظم آبرسانی و امنیت آب و زندگی دیگران را تهدید می‌کنند. آبفا البرز به مشترکان بد مصرف اخطار داد.

نامداری با بیان اینکه کرج طی ۳۰ سال گذشته با افزایش بیش از معمول جمعیت  و مهاجرت مواجه بوده است گفت: در حال حاضر آبفا به بیش از یک میلیون و ۳۲۰ هزار واحد ارائه خدمت می‌کند که این تعداد حدوداً معادل چهار میلیون نفر جمعیت می باشد.