اختصاص 50 میلیارد ریال اعتبار جهت رفع تنش آبی شهرستانهای غرب خراسان رضوی