اختتامیه نمایشگاه پژوهش و فناوری سال ۱۴۰۰ در محل نمایشگاه پژوهشگاه نیرو با حضور شرکت مدیریت منابع آب ایران ، سازمان آب و برق خوزستان و شرکت های تابعه