احداث ۷ عدد حوضچه بتنی دبی سنجی…

۴۰ – احداث ۷ عدد حوضچه بتنی دبی سنجی ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲ ۳۸ – اجرای عملیات تجهیز چاه , اجرای خط انتقال آب , دیوارکشی و محوطه سازی تاسیسات روستای کاظم آباد شهرستان نظرآباد ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹ ۳۷ – احداث مخزن زمینی ۵۰۰ مترمکعبی و مخزن هوایی ۱۰۰ روستای قاسم آباد بزرگ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸ ۳۶ – احداث […]

۴۰ – احداث ۷ عدد حوضچه بتنی دبی سنجی ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ۱۳۹۹/۰۵/۱۲
۳۸ – اجرای عملیات تجهیز چاه , اجرای خط انتقال آب , دیوارکشی و محوطه سازی تاسیسات روستای کاظم آباد شهرستان نظرآباد ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳۷ – احداث مخزن زمینی ۵۰۰ مترمکعبی و مخزن هوایی ۱۰۰ روستای قاسم آباد بزرگ ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸
۳۶ – احداث مخزن ۳۰۰ مترمکعبی , بهسازی چشمه و… روستای زیدشت طالقان ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
۳۵ – اصلاح ۴۲۲۰ متر شبکه و ۵۸۰ فقره انشعاب آب محمدشهر ۱۳۹۹/۰۵/۲۶ ۱۳۹۹/۰۵/۰۸