احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج

۲۹ – احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج ۱۳۹۹/۰۵/۱۴ ۱۳۹۹/۰۴/۲۵ ۲۵ – تجدید ۴۱۲۰ متر خط انتقال زون فشاری شماره ۱ محمدشهر ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۳ – احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی شهرجدید هشتگرد ۱۳۹۹/۰۵/۰۷ ۱۳۹۹/۰۴/۲۱ ۲۸ – خرید ۱۰۲۲ متر لوله فولادی ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ ۱۳۹۹/۰۴/۲۲ ۲۷ – احداث مخزن زمینی ۲۰۰ مترمکعبی ازنق ۱۳۹۹/۰۵/۰۵ […]

۲۹ – احداث مدول سوم تصفیه خانه آب شماره ۲ کرج۱۳۹۹/۰۵/۱۴۱۳۹۹/۰۴/۲۵
۲۵ – تجدید ۴۱۲۰ متر خط انتقال زون فشاری شماره ۱ محمدشهر۱۳۹۹/۰۵/۰۷۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۳ – احداث مخزن ۵۰۰۰ مترمکعبی شهرجدید هشتگرد۱۳۹۹/۰۵/۰۷۱۳۹۹/۰۴/۲۱
۲۸ – خرید ۱۰۲۲ متر لوله فولادی۱۳۹۹/۰۵/۰۵۱۳۹۹/۰۴/۲۲
۲۷ – احداث مخزن زمینی ۲۰۰ مترمکعبی ازنق۱۳۹۹/۰۵/۰۵۱۳۹۹/۰۴/۲۴
۲۶ – حفاری و لوله گذاری و آزمایش پمپاژ ۴ حلقه چاه۱۳۹۹/۰۵/۰۵۱۳۹۹/۰۴/۲۳