احداث تلمبه‌خانه مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی ۷۸ سوهانک

احداث تلمبه‌خانه مخزن ۲۰۰۰۰ متر مکعبی ۷۸ سوهانک ۶۹۹۴/۲۲۱۰۹ مناقصه و مزایده ۲ tender ۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه

۶۹۹۴/۲۲۱۰۹ مناقصه و مزایده ۲ tender
۶ مرداد ۱۳۹۹ ۲۲ مرداد ۱۳۹۹ مناقصه