اجرای 5 کیلومتر شبکه آبرسانی به همراه 600 فقره انشعاب…

1399/05/05  اجرای 5 کیلومتر شبکه آبرسانی به همراه 600 فقره انشعاب در محدوده منطقه 2 آبفا شیراز

1399/05/05  اجرای 5 کیلومتر شبکه آبرسانی به همراه 600 فقره انشعاب در محدوده منطقه 2 آبفا شیراز