اجرای ۱۵کیلومتر تعویض شبکه آب و ۴۵۰ فقره انشعاب…

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده اجرای ۱۵کیلومتر تعویض شبکه آب و ۴۵۰ فقره انشعاب در محدوده تحت پوشش شهرستان شیراز و دهستان های زیر مجموعه امور بخش مرکزی ۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۱ مناقصه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ نمایش اطلاعات بیشتر: https://abfa-shiraz.ir/?q=tender-call

عنوان مناقصه شماره مناقصه نوع مناقصه تاریخ نهایی اخذ اسناد تصویر فراخوان اسناد فراخوان مشاهده
اجرای ۱۵کیلومتر تعویض شبکه آب و ۴۵۰ فقره انشعاب در محدوده تحت پوشش شهرستان شیراز و دهستان های زیر مجموعه امور بخش مرکزی ۲۰۰۰۰۰۱۰۳۲۰۰۰۰۰۱ مناقصه ۱۴۰۰/۰۱/۲۴ عکس آبفا شیراز نمایش

اطلاعات بیشتر:

https://abfa-shiraz.ir/?q=tender-call