اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق به شرح آگهی پیوست

شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي بازسازي و بهينه سازي شبکه هاي توزيع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق تحت پوشش شرکت را  از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي همراه با ارزيابي کيفي به شركت هاي  واجد شرايط  واگذار نمايد .
شرکت توزیع نیروی برق استان تهران
کد مناقصه
مناقصات 1401.51 الی 1401.57 (خط گرم)
موضوع
اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق به شرح آگهی پیوست
تاریخ فروش اسناد از
1401/02/24 00:00    تا:    1401/02/29 19:00
تاریخ تحویل اسناد
1401/03/17 10:00    تا ساعت:    10:0
مکان تحویل اسناد
دبیرخانه مرکزی شرکت
تاریخ بازگشایی اسناد
1401/03/17 11:00    ساعت:    11:0
مکان بازگشایی اسناد
سالن جلسات شرکت
میزان ضمانت نامه شرکت
به شرح اسناد
خلاصه شرح مناقصه
 شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی (نوبت اول و دوم)

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در نظر دارد اجرای پروژه های بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع به روش خط گرم در محدوده مناطق برق تحت پوشش شرکت را  از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی به شرکت های  واجد شرایط  واگذار نماید .

شماره مناقصه

موضوع

میزان تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

شماره دریافت اسناد از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)

51/1401

شهرری ، کهریزک

875.000.000

2001090181000047

52/1401

گلستان ، بوستان ، پرند، رباط کریم

965.000.000

2001090181000048

53/1401

پاکدشت ، خاوران

800.000.000

2001090181000049

54/1401

شهرقدس ، ملارد

925.000.000

2001090181000050

55/1401

قرچک ، پیشوا، ورامین

925.000.000

2001090181000051

56/1401

شهریار ، اندیشه

960.000.000

2001090181000052

57/1401

دماوند ، فیروزکوه

825.000.000

2001090181000053

لذا از شرکت های  که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ( دارای حداقل رتبه 5 نیرو و گواهینامه ایمنی HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی )و دارای تجربه و سابقه کاری می‌باشند  دعوت به عمل می‌آید ، از روز شنبه مورخ 24/02/1401  لغایت پایان  وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  29/02/1401   جهت دریافت  اسناد به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  اقدام نمایند .

دریافت  اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و  تحویل اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد.

– تاریخ تحویل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را  حداکثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه  مورخ   17/03/1401 در سامانه ستاد بارگزاری و بصورت فیزیکی   نیز به  شرح اسناد تحویل دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران  (به نشانی تهران –میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی –جنب مترو ) تحویل نمایند. تلفن های تماس:  35081342، 33318591 و نمابر 33349048

– تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد : ازساعت  11  روز سه شنبه  مورخ  17/03/1401  درسالن جلسات.

– به پیشنهادهای فاقد سپرده ، مشروط ، مخدوش، تحویل اسناد بعد از انقضای مدت ، مطلقا”ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– هزینه درج آگهی به عهده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

اطلاعات  مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مناقصات  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه نشانی: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPXو  پایگاه اطلاع رسانی شرکت توانیربه نشانی: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس می باشد.