اجرای پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع براساس طرح در محدوده مناطق به شرح آگهی پیوست

شركت توزيع نيروي برق استان تهران در نظر دارد اجراي پروژه هاي توسعه و احداث و بهينه سازي شبكه هاي توزيع (بر اساس طرح) در محدوده مناطق برق  را با توجه  به شرايط مندرج  در اسناد از طريق برگزاري مناقصه عمومي يک مرحله اي به شركت هاي  واجد شرايط به شرح ذيل واگذار نمايد .

کد مناقصهمناقصات 1401/113 الی 1401/159 توسعه و احداث و بهینه سازی به شرح آگهی پیوست

تاریخ فروش اسناد از1401/03/18 00:00    تا:    1401/03/24 19:00تاریخ تحویل اسناد1401/04/08 10:00    تا ساعت:    10:0مکان تحویل اسناددبیرخانه مرکزی شرکتتاریخ بازگشایی اسناد1401/04/08 12:00    ساعت:    12:0مکان بازگشایی اسنادسالن جلسات شرکتمیزان ضمانت نامه شرکتبه شرح اسناد مناقصهخلاصه شرح مناقصه

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(نوبت اول و دوم)

شماره مناقصه

نام منطقه

شماره سامانه

میزان ضمانتنامه شرکت در مناقصه (ریال)

شماره مناقصه

نام منطقه

شماره سامانه

میزان ضمانتنامه شرکت در مناقصه (ریال)

113/1401

 پردیس

2001090181000085

1,033,000,000

137/1401

رباط کریم

2001090181000109

1,376,000,000

114/1401

دماوند

2001090181000086

1,048,000,000

138/1401

رباط کریم

2001090181000110

1,361,000,000

115/1401

دماوند

2001090181000087

1,162,000,000

139/1401

گلستان

2001090181000111

1,581,000,000

116/1401

رودهن

2001090181000088

948,000,000

140/1401

گلستان

2001090181000112

1,287,000,000

117/1401

فیروزکوه

2001090181000089

1,268,000,000

141/1401

پرند

2001090181000113

1,082,000,000

118/1401

فیروزکوه

2001090181000090

1,206,000,000

142/1401

 پرند

2001090181000114

 888.000.000

119/1401

فیروزکوه

2001090181000091

1,235,000,000

143/1401

چهاردانگه

2001090181000115

1,272,000,000

120/1401

پاکدشت

2001090181000092

1,134,000,000

144/1401

چهاردانگه

2001090181000116

909,000,000

121/1401

پاکدشت

2001090181000093

1,450,000,000

145/1401

چهاردانگه

2001090181000117

1,261,000,000

122/1401

پاکدشت

2001090181000094

1,253,000,000

146/1401

اسلامشهر

2001090181000118

971,000,000

123/1401

پیشوا

2001090181000095

935,000,000

147/1401

ملارد

2001090181000119

1,360,000,000

124/1401

پیشوا

2001090181000096

898,000,000

148/1401

ملارد

2001090181000120

1,000,000,000

125/1401

قرچک

2001090181000097

1,140,000,000

149/1401

ملارد

2001090181000121

1,167,000,000

126/1401

قرچک

2001090181000098

1,208,000,000

150/1401

اندیشه

2001090181000122

1,325,000,000

127/1401

ورامین

2001090181000099

845,000,000

151/1401

شهریار

2001090181000123

1,024,000,000

128/1401

ورامین

2001090181000100

938,000,000

152/1401

شهریار

2001090181000124

1,089,000,000

129/1401

ورامین

2001090181000101

1,091,000,000

153/1401

شهریار

2001090181000125

897,000,000

130/1401

ورامین

2001090181000102

620,000,000

154/1401

شهریار

2001090181000126

861,000,000

131/1401

ورامین

2001090181000103

1,315,000,000

155/1401

شهریار

2001090181000127

1,405,000,000

132/1401

شهرری

2001090181000104

864,000,000

156/1401

شهریار

2001090181000128

1,179,000,000

133/1401

کهریزک

2001090181000105

1,600,000,000

157/1401

شهرقدس

2001090181000129

1,163,000,000

134/1401

کهریزک

2001090181000106

1,482,000,000

158/1401

شهرقدس

2001090181000130

1,013,000,000

135/1401

خاوران

2001090181000107

435,000,000

159/1401

شهرقدس

2001090181000131

1,003,000,000

136/1401

لواسانات

2001090181000108

847,000,000

لذا از شرکتهایی که دارای رتبه بندی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور(دارای حداقل رتبه 5 نیرو )و گواهینامه ایمنی HSEاز وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی) و تجربه و سابقه کاری می‌باشند دعوت به عمل می‌آید  ، از روز چهارشنبه    مورخ  18/03/1401   پایان  وقت اداری روز سه شنبه  مورخ  24/03/1401  جهت دریافت  اسناد به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  اقدام نمایند .

دریافت  اسناد : کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و  تحویل اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد .

– – تاریخ تحویل (عودت) اسناد :مناقصه گران اسناد مناقصه را  حداکثر تا ساعت 10 صبح روز چهارشنبه    مورخ  08/04/1401   در سامانه ستاد بارگزاری و بصورت فیزیکی   نیز به  شرح اسناد تحویل دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران  (به نشانی تهران – میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی – جنب مترو ) تحویل نمایند. تلفن های تماس:  35081342، 33318591 و نمابر 33349048

– تاریخ بازگشایی پاکت های پیشنهاد : به شرح اسناد از ساعت 12  روز چهارشنبه   مورخ08/04/1401   درسالن جلسات.

– به پیشنهادهای فاقد سپرده ، عدم بارگزاری اسناد مناقصه (به شرح اسناد ) در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ، مشروط ، مخدوش، تحویل اسناد بعد از انقضای مدت ، مطلقا”ترتیب اثر داده نخواهد شد.

– هزینه درج آگهی به عهده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران می‌باشد.

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است

اطلاعات  مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مناقصات  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشوربه نشانی: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPXو  پایگاه اطلاع رسانی شرکت توانیربه نشانی: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس می باشد.