اجرای موفق برنامه های فرهنگی در توزیع برق آذربایجان غربی

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو با ارسال نامه ای از هماهنگی اکبرحسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و تلاشهای همکاران ایشان در اجرای موفق برنامه های فرهنگی علی الخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تقدیر و تشکر نمود.

به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی: حسین قرنفلی سرپرست امور فرهنگی و دینی وزارت نیرو با ارسال نامه ای از هماهنگی اکبرحسن بکلو مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی و تلاشهای همکاران ایشان در اجرای موفق برنامه های فرهنگی علی الخصوص ترویج فرهنگ عفاف و حجاب تقدیر و تشکر نمود.