اجرای عملیات شستشو و لایروبی و تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب…

اجرای عملیات شستشو و لایروبی و تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۱۱۰ کیلومتر به اقطار ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر براساس استاندارد WRC و ضابطه شماره ۶۷۷ در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران نوع مناقصه شماره ۱۴۰۰/۲ سازمان مرکزی شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران سازمان برگزار کننده شرکت آب […]

اجرای عملیات شستشو و لایروبی و تخلیه لجن و ویدئومتری شبکه جمع آوری فاضلاب بطول ۱۱۰ کیلومتر به اقطار ۲۰۰ تا ۸۰۰ میلیمتر براساس استاندارد WRC و ضابطه شماره ۶۷۷ در محدوده شرکت آب وفاضلاب منطقه ۳ شهرتهران

مناقصه

۱۴۰۰/۲

شرکت آب وفاضلاب منطقه سه شهرتهران

شرکت آب و فاضلاب منطقه سه شهر تهران

اطلاعات بیشتر:
https://t3ww.tpww.ir/fa/tender/11567/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b9%d9%85%d9%84%db%8c%d8%a7%d8%aa-%d8%b4%d8%b3%d8%aa%d8%b4%d9%88-%d9%88-%d9%84%d8%a7%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%a8%db%8c-%d9%88-%d8%aa%d8%ae%d9%84%db%8c%d9%87-%d9%84%d8%ac%d9%86-%d9%88-%d9%88%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%a8%da%a9%d9%87-%d8%ac%d9%85%d8%b9-%d8%a2%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d8%a8%d8%b7%d9%88%d9%84-110-%da%a9%db%8c%d9%84%d9%88%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b1-200-%d8%aa%d8%a7-800-%d9%85%db%8c%d9%84%db%8c%d9%85%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b3-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%af-WRC-%d9%88-%d8%b6%d8%a7%d8%a8%d8%b7%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-677-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%ad%d8%af%d9%88%d8%af%d9%87-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa-%d8%a2%d8%a8-%d9%88%d9%81%d8%a7%d8%b6%d9%84%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%b7%d9%82%d9%87-3-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%aa%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%86