با هدف رفع مشکل بالا آمدگی آب های زیرسطحی انجام شد:

شبکه فاضلاب سرچشمه زنجان اجرا میشود

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در منطقه سرچشمه شهر زنجان، با هدف رفع مشکل بالا آمدگی آبهای زیر سطحی در این منطقه اجرا می شود.

به گزارش برقآب مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب در منطقه سرچشمه شهر زنجان، با هدف رفع مشکل بالا آمدگی آبهای زیر سطحی در این منطقه اجرا می شود.

«علیرضا جزء قاسمی» اظهار کرد: این طرح در راستای ساماندهی وضعیت فاضلاب شهر زنجان و با هدف رفع پس زدگی، بهبود آثار زیست محیطی و ارتقاء بهداشت عمومی اجرا می شود.

وی افزود: اجرای شبکه فاضلاب در منطقه سرچشمه به طول بیش از ۴ کیلومتر و با اعتباری افزون بر ۲۰۰ میلیارد ریال اجرایی می شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان تصریح کرد: در حال حاضر به دلیل وجود مشکل بالا آمدگی آبهای زیر سطحی ناشی از انسداد مسیر قنات های قدیمی در اثر ساخت و سازهای شهری، اهالی محله مذکور با مشکل دفع فاضلاب از طریق چاه های جذبی مواجه می باشند که با اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب، شهروندان می توانند فاضلاب خانگی خود را به شبکه فاضلاب هدایت کنند.

جزء قاسمی گفت: برخی ساخت و سازهای و خاکبرداری های غیر اصولی منجر به تخریب قنات های قدیمی شهر شده و امکان انتقال آب های زیر سطحی را از بین می برد که همین امر موجب بروز پس زدگی آب در مناطق مختلف می شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: اجرای طرح های فاضلاب شهر زنجان در جبهه های کاری متفاوت از جمله خیابان شهید مطهری، جاده شهرک، گلشهر کاظمیه و کوچه شهدا در دست اجرا بوده و با تامین ردیف های اعتباری مورد نیز، طرح های جدید برنامه ریزی شده نیز به دست اجرا می رسد.