اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب روستای خراجی رودان

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رودان، وضعیت پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضلاب روستای خراجی را تشریح کرد. به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، قنبر داوری افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه و خط انتقال فاضلاب پیش بینی شده بیش از ۱۲ هزار […]

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رودان، وضعیت پیشرفت فیزیکی اجرای شبکه فاضلاب روستای خراجی را تشریح کرد.

به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضلاب هرمزگان، قنبر داوری افزود: در حال حاضر از مجموع ۲۲ هزار و ۵۰۰ متر شبکه و خط انتقال فاضلاب پیش بینی شده بیش از ۱۲ هزار متر به پایان رسیده است.

وی افزود: در حال حاضر دیوارچینی محوطه، بتن ریزی سازه های اداری و آرماتور بندی سازه های بستر لجن خشک انجام شده و طبق برنامه تا پایان امسال به اتمام خواهد رسید.

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان رودان اعتبار این پروژه را ۲۲۰ میلیارد ریال عنوان کرد.

داوری در پایان با اشاره به اینکه نصب انشعاب ۶۰ مشترک در حال حاضر انجام شده است، پیش بینی کرد، با اتمام پروژه ۴۰۰ انشعاب فاضلاب در این روستا واگذار و نصب شود.