اتمام تعمیرات دوره‌ای واحد شماره ۲ نیروگاه حرارتی شازند

واحد شماره 2 نيروگاه حرارتي شازند با انجام موفقيت آميز تعميرات دوره‌اي با شبکه سراسري سنکرون شد.

به گزارش روابط عمومی نیروگاه حرارتی شازند و به نقل از معاون نگهداری و تعمیرات، در بازده زمانی تعمیرات دوره‌ای برای فعالیت‌های برنامه‌ ریزی شده مهم منوط به توقف واحد شماره ۲ در سه بخش

مکانیک، ابزار دقیق و الکتریک با موفقیت انجام واحد با شبکه سراسری سنکرون گردید.

نوراله ادبی همچنین افزود: تعمیرات اساسی CBPa، تعویض لوله‌های مسیرهای مرتبط با فید واتر و فیدپمپ‌ها (که با کاهش ضخامت مواجه شده اند)، تعمیر اساسی والو ورودی مسیر آب استم کولر، رفع

نشتی از هیتر فشار قوی شماره ۳، تعمیر اساسی فیلترهای فیدپمپ‌ها، رفع اشکال و تنظیم سکتور پلیت GAHb، تعمیر اساسی والوهای موتوری اکستراکشن‌های هیترهای فشار قوی شماره ۲و ۳، رفع

اشکالات مشعل‌ها و رفرکتوری اطراف آنها در داخل کوره بویلر، تعمیر اساسی والوهای ورودی و خروجی مسیر آب هیتر فشار قوی شماره ۳، تعمیر اساسی سیفتی والوهای درام و کلد ری هیت، تعمیر

اساسی کنترل والوهای اسپری سوپر هیت و ری هیت، تعمیر اساسی کنترل والوهای مینیمم فلوی فیدپمپ‌های A و B  و تعمیر اساسی  تعدادی از والوهای درین زیر توربین، دیگر فعالیت‌های مهم انجام

شده در واحد شماره ۲ بوده است.