آیا میدانستید لوازم برقی در حالت آماده بکار، برق مصرف می کنند!