آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای شماره 990/1006

اطلاعات بیشتر: https://www.erec.co.ir/Fa/News/2550.aspx

اطلاعات بیشتر:

https://www.erec.co.ir/Fa/News/2550.aspx