آگهی مناقصه احداث پست ۶۳ منطقه ویژه و توسعه پست شهید سامعی به شماره ۲۱۲۸/۱۴۰۱

مزایده ومناقصه
آگهی مناقصه احداث پست ۶۳ منطقه ویژه و توسعه پست شهید سامعی به شماره ۲۱۲۸/۱۴۰۱

آگهی مناقصه احداث پست ۶۳ منطقه ویژه و توسعه پست شهید سامعی به شماره ۲۱۲۸/۱۴۰۱