آگهی برگزاری مناقصه عمومی انجام عملیات رپر گذاری حد بستر رودخانه های فلات مرکزی و شرقی

.

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات وآئین نامه های مربوطه، انجام عملیات رپر گذاری حد بستر رودخانه های فلات مرکزی و شرقی که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir) به شماره ثبت ۲۰۰۱۰۰۱۱۰۷۰۰۰۰۲۵ بار گذاری شده است را به پیمانکاران واجد شرایط (حداقل پایه ۵ آب یا ابنیه ) واگذار نماید

شرکت آب منطقه ای قزوین در نظر دارد براساس قانون برگزاری مناقصات وآئین نامه های مربوطه، انجام عملیات رپر گذاری حد بستر رودخانه های فلات مرکزی و شرقی که اطلاعات آن در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(setadiran.ir) به شماره ثبت ۲۰۰۱۰۰۱۱۰۷۰۰۰۰۲۵ بار گذاری شده است را به پیمانکاران واجد شرایط (حداقل پایه ۵ آب یا ابنیه ) واگذار نماید.
مهلت دریافت اسناد: مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ لغایت ۱۴۰۱/۱۰/۲۸
مهلت تحویل اسناد: حداکثر تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۹
کلیه پیمانکاران واجد صلاحیت می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به آگهی فراخوان روزنامه گنجینه اقتصادی تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ (نوبت اول) و مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ (نوبت دوم) و یا به وب سایت شرکت به آدرس (www.qzrw.ir) مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۳۲۳۹۶۵۵-۰۲۸ داخلی ۲۱۹ دفتر قراردادهای شرکت تماس حاصل نمایند.