آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای…

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/1794 شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید . دوشنبه, 30 تیر,1399 آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای شرکت توزیع برق استان اصفهان در […]

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 99/1794

شرکت توزیع برق استان اصفهان در نظر دارد اقلام مورد نیاز خود به شرح ذیل را ، از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نماید .