آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای

کد مناقصه: مناقصه 1400.170 موضوع: خرید انواع فیوز چاقویی ( کاردی ) تاریخ فروش اسناد از: 1400/10/20 00:00    تا:    1400/10/26 19:55 تاریخ تحویل اسناد: 1400/11/10 10:00    تا ساعت:    10:0 مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت تاریخ بازگشایی اسناد: 1400/11/10 12:30    ساعت:    12:30 مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در […]

کد مناقصه: مناقصه 1400.170

موضوع: خرید انواع فیوز چاقویی ( کاردی )

تاریخ فروش اسناد از: 1400/10/20 00:00    تا:    1400/10/26 19:55

تاریخ تحویل اسناد: 1400/11/10 10:00    تا ساعت:    10:0

مکان تحویل اسناد: دبیرخانه مرکزی شرکت

تاریخ بازگشایی اسناد: 1400/11/10 12:30    ساعت:    12:30

مکان بازگشایی اسناد: سالن جلسات شرکت

میزان ضمانت نامه شرکت: بشرح مندرج در اسناد مناقصه

خلاصه شرح مناقصه:

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای (نوبت اول و دوم) شماره 170/1400

شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در نظر دارد نسبت به خرید انواع فیوز چاقویی ( کاردی )   ،  به شرح جدول ذیل  ، براساس مشخصات فنی اعلام شده در اسناد مناقصه و استانداردهای وزارت نیرو، بین المللی و ملی از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو  مرحله ای از تولید کنندگان داخلی  اقدام  نماید .

– فروش اسناد : شرکت ها می توانند  از روز دو شنبه  مورخ 20/10/1400   لغایت پایان  وقت اداری روز یک شنبه  مورخ  26/10/1400   جهت دریافت  اسناد به شرح ذیل و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد )  اقدام نمایند .

– دریافت  اسناد :کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت و  تحویل اسناد مناقصه ، ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس WWW.SETADIRAN.IRانجام خواهد شد.

– تاریخ تحویل (عودت) اسناد : مناقصه گران اسناد مناقصه را  حداکثر تا ساعت 10 صبح روز یک شنبه   مورخ   10/11/1400   در سامانه ستاد بارگذاری و بصورت فیزیکی   نیز ( به شرح اسناد مناقصه )  به  دبیرخانه مرکزی شرکت توزیع نیروی برق استان تهران  به نشانی تهران – میدان شهدا- خیابان 17 شهریور شمالی – جنب مترو شهدا  تحویل نمایند. تلفن های تماس:  35081362، 33316238 و نمابر 33349048

– تاریخ بازگشایی پاکت های الف  : ساعت  12:30  روز یک شنبه   مورخ 10/11/1400   درسالن جلسات شرکت توزیع نیروی برق استان تهران .

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، عدم بارگذاری اسناد مناقصه ( به شرح اسناد ) در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد ) ، مشروط ، مخدوش، تحویل اسناد بعد از انقضای مدت ، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد .

هزینه درج آگهی به عهده شرکت توزیع نیروی برق استان تهران می‌باشد .

سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است و اطلاعات  مناقصه از طریق پایگاه اطلاع رسانی مناقصات  سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به نشانی: HTTP://IETS.MPORG.IR/TENDERS.ASPXو  پایگاه اطلاع رسانی شرکت توانیر به نشانی: HTTP://TENDER.TAVANIR.ORG.IR  در دسترس می باشد .