آیا می دانید؟

مشترک محترم: آیا می دانید ساعات اوج بار مصرف درتابستان دو بازه زمانی (۱۲-۱۶) و (۱۹-۲۳) می باشد. درساعات اوج بارحتی الامکان از لوازم برقی پرمصرف نباید استفاده نمود بلکه بایستی به ساعات اولیه صبح ویا نیمه شب مصارف آنها رامنتقل نمود.

مشترک محترم:

آیا می دانید ساعات اوج بار مصرف درتابستان دو بازه زمانی (۱۲-۱۶) و (۱۹-۲۳) می باشد.
درساعات اوج بارحتی الامکان از لوازم برقی پرمصرف نباید استفاده نمود بلکه بایستی به ساعات اولیه صبح ویا نیمه شب مصارف آنها رامنتقل نمود.