آماده شدن چهار پروژه برق رسانی در شهرستان سرخه به مناسبت هفته دولت

سرپرست مدیریت توزیع برق شهرستان سرخه از افتتاح چهار پروژه عمرانی برق رسانی در هفته دولت امسال با اعتباری به مبلغ 14 میلیارد و 515 میلیون ریال خبر داد.

سعید ادب گفت: پروژه احداث شبکه فشارمتوسوط هوایی حدفاصل شرکت پودر سنگسر تا ورودی روستای صوفی آباد با اعتبار سه میلیارد و 160 میلیون ریال از پروژه های افتتاحی محسوب می شود.

وی افزود: پروژه توسعه سه هزار و 670 متر شبکه فشارمتوسط هوایی از خروجی پست 63 کیلوولت شهرک صنعتی سرخه با صرف اعتباری به مبلغ هشت میلیارد و 70 میلیون ریال از دیگر پروژه های قابل افتتاح به شمار می رود.

وی اضافه کرد: پروژه بهینه سازی یک هزار و 700 متر شبکه سیمی روستای امامزاده عبداله و تبدیل آن به کابل خودنگهدار با اعتبار دو میلیارد و چهل میلیون ریال و همچنین پروژه احداث شبکه فشار متوسط هوایی جهت رینگ فیدر ایج با مبلغ یک میلیارد و 254 میلیون ریال از جمله پروژه های قابل افتتاح هستند.